Richtlijnen toekenning subsidie

Een vereniging kan bij de Stichting Kunst en Cultuur Treebeek subsidie aanvragen. Dat dient schriftelijk te gebeuren of middels het invullen van het aanvraag formulier op de website van de stichting (www.kunstencultuurtreebeek.nl). Onder vereniging wordt ook verstaan een organisatie, instantie of (rechts)persoon, die aan de voorwaarden voldoet.

Voor de aanvraag heeft het bestuur van de stichting de volgende richtlijnen opgesteld.

 1. De subsidieaanvraag moet stroken met de doelstelling van de stichting. (De stichting heeft ten doel de ondersteuning van non-profit organisaties werkzaam op het gebied van kunst en cultuur in de wijk Treebeek te Brunssum.)
 2. Het subsidiebedrag ligt tussen minimaal 100 en maximaal 2000 euro per keer.
 3. Een vereniging of andere instantie kan te hoogste eenmaal in de twee jaar één aanvraag indienen.
 4. De subsidie vragende vereniging is gevestigd in Treebeek. Ook in Brunssum gevestigde verenigingen kunnen een aanvraag indienen. Het bestuur van de stichting bekijkt in dat geval hoeveel leden de vereniging heeft in de wijk Treebeek en/of de vereniging activiteiten ontplooit in de wijk Treebeek.
 5. Bij de vaststelling van de hoogte van de subsidie kijkt het bestuur van de stichting naar:
  • Het aantal leden van de vereniging.
  • De grootte van het publiek dat bereikt wordt.
  • De hoogte van de eigen financiële inbreng van de vereniging.
 1. De vereniging dient alle benodigde gegevens te verstrekken waaronder ook een begroting van de activiteit/evenement waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
 2. De finale beslissing over toekenning van een subsidie is aan het bestuur van de stichting. Het bestuur heeft de bevoegdheid de opgestelde richtlijnen buiten beschouwing te laten indien daartoe eenstemmigheid binnen het bestuur bestaat. In alle andere gevallen laat het bestuur zich a priori leiden door de volgende overwegingen:
  • De subsidie is bedoeld voor bijzondere activiteiten van een vereniging en niet voor de gewone bedrijfsvoering.
  • Onder bijzondere activiteiten kan worden verstaan: activiteiten ter gelegenheid van een jubileum of een andere uitzonderlijke gebeurtenis; concertreizen; buitengewone samenwerkingsvormen tussen verenigingen die leiden tot een exclusieve presentatie; een buitengewoon initiatief met kunstzinnige inslag; vernieuwende activiteiten waarbij een vereniging op kunstzinnige wijze grensverleggend bezig is; kunstzinnige activiteiten en initiatieven die van belang zijn voor de hele Treebeekse gemeenschap.

Aanvraagformulier